Privacybeleid

Versie: oktober 2022

Dit privacybeleid omschrijft (in volledige transparantie en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving) de basis waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze websites bezoekt, onze producten koopt, met ons communiceert of anderszins gebruik maakt van onze diensten (“diensten”).

Lees het onderstaande aandachtig om te begrijpen en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en wat ons beleid en onze praktijken hieromtrent zijn.

TOEPASSINGSGEBIED

Ten behoeve van dit privacybeleid verstaan wij onder “persoonsgegevens” alle informatie die wij tot u als individu kunnen herleiden, zoals nader beschreven in het gedeelte “Persoonsgegevens die wij verzamelen”.

Dit privacybeleid geldt voor alle persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken van de volgende personen:

i. Klanten: Wanneer we zaken doen met onze (zakelijke) klanten (business-to-business) verzamelen wij de persoonsgegevens die betrekking hebben op onze klanten en hun vertegenwoordigers / contactpersonen, zoals e-mailadres, zakelijk telefoonnummer en het bedrijfsadres. Dit type persoonsgegevens wordt verzameld via verschillende kanalen, zoals via onze website, tijdens het verkoopproces, via telefoongesprekken, via formulieren die u ons toestuurt, via e-mail of via zakelijke evenementen. Dit privacybeleid is niet van toepassing op bedrijfsgegevens wanneer er geen persoonsgegevens van individuen uit deze bedrijfsgegevens kunnen worden afgeleid.

ii. Websitebezoekers: Wanneer u onze website bezoekt (hetzij als klant, vertegenwoordiger of in een andere hoedanigheid), verzamelen wij persoonsgegevens over u die zijn verkregen via registraties, toepassingen, aankopen, aan ons gestelde vragen, inschrijvingen voor het ontvangen van direct marketing alsmede gegevens die automatisch worden verzameld tijdens het bezoek van onze website.

WIE WIJ ZIJN

Afhankelijk van waar u woont en welke van onze diensten u gebruikt, wordt deze website beheerd door Royal Reesink B.V., waarvan het hoofdkantoor in Apeldoorn is gevestigd, (hierna te noemen “Royal Reesink”, “wij” of “ons”).

Maakt u buiten deze website om gebruik van onze diensten (waaronder aankoop van onze producten), dan hangt het van het Royal Reesink-bedrijf waarmee u een contract heeft gesloten af welk Royal Reesink-bedrijf verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Een overzicht van de betreffende verantwoordelijke Royal Reesink-bedrijven vindt u hier.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt, behoren de volgende gegevens:

* Uw contactgegevens. Uw naam, adres en andere contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres alsmede andere contactgegevens die u ons verstrekt.

* Automatisch verzamelde gegevens. Tijdens het bezoeken van onze website, verzamelen wij automatisch gegevens via uw browser of uw apparaat door gebruik te maken van cookies en andere technologieën om bezoekers op de website te volgen (zoals Google Analytics) en om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website. Lees ons cookiebeleid als u hier meer over wilt weten.

* Uw financiële gegevens. Dit zijn de financiële gegevens die aan ons zijn verstrekt (hetzij op verzoek, hetzij vrijwillig) en die aan u kunnen worden gekoppeld als klant, medewerker of individu, zoals bankgegevens of facturatiegegevens.

* Uw persoonlijke kenmerken. Waaronder uw geslacht of andere persoonlijke kenmerken die worden gevraagd om u als een klant of als de vertegenwoordiger van een klant correct te kunnen benaderen.

* Het opnemen van videobeelden. Wanneer u onze gebouwen of terreinen betreedt, wordt u geregistreerd door onze bewakingscamera’s (CCTV). Er kunnen ook videobeelden van u worden gemaakt tijdens evenementen en beurzen die wij bijwonen en waar wij video-opnamen maken.

* Uw beroep en functie. Dit omvat ook gegevens over de specifieke bedrijfstak waarin u actief bent.

* Uw gebruik van onze diensten. Wij verzamelen gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze diensten, zoals de aankopen die u doet (hetzij online, hetzij als onderdeel van het verkoopproces), het bedrag en de datum van uw aankoop, het product of de dienst die u koopt, plaats van aankoop, betaalwijze, enz.

* Uw communicatiegegevens. Uw vragen, klachten en andere gegevens die wij ontvangen wanneer wij met u communiceren via e-mail of online.

* Andere persoonlijke gegevens. Dit omvat alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in de loop van uw contractrelatie met ons, die zowel vrijwillig als op verzoek zijn afgestaan.

WAT DOEN WIJ MET UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Royal Reesink verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden en binnen de grenzen van de wet. Houd er a.u.b. rekening mee dat wij ook de informatie die we al over u hebben voor dezelfde doeleinden kunnen gebruiken.

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u: Voor het uitvoeren van verplichtingen die voor ons voortkomen uit de contracten die tussen u en ons zijn gesloten, en om u de informatie en diensten te leveren waar u om vraagt, waaronder het beheer en de verwerking van uw verzoeken, vragen of klachten. Hiertoe behoort het desgevraagd leveren van klantenservice, het reageren op uw vragen, het leveren van technische ondersteuning en essentiële informatie over de diensten die u afneemt, enz.

Voor onze gerechtvaardigde commerciële belangen: Wij verwerken uw persoonsgegevens (zowel groepsgewijs als op individuele basis), zoals uw contactgegevens en uw elektronische identificatiegegevens, met het doel promotie voor onze producten en diensten, alsmede om contact met u te leggen voor marketingdoeleinden of andere commerciële doelstellingen indien u een bestaande klant bent. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor het analyseren en verbeteren van de kwaliteit van onze producten en diensten, bijvoorbeeld om klantenservice en nazorg te verlenen, en ook om u als klant beter te begrijpen (optimalisatie van de klantrelatie). Wij beoordelen wat voor u interessant kan zijn, meten en waarderen de effectiviteit van advertenties die wij aan u en anderen tonen, en het stelt ons in staat om relevante advertenties te sturen. Bovendien sturen wij u op basis van uw historisch gebruik van onze diensten gerichte advertenties of andere marketingmaterialen die zijn aangepast aan uw persoonlijke voorkeuren en ervaringen.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor andere rechtmatige handelsbelangen zoals, het uitoefenen en uitbreiden van onze zakelijke activiteiten, het ontwikkelen en verbeteren of wijzigen van onze diensten, het verzamelen van gebundelde statistieken over de gebruikers van onze diensten; hulp bij beveiliging en fraudepreventie; voor het beheer van onze website en voor interne verwerking, waaronder het oplossen van problemen, gegevensanalyse, tests, onderzoek en statistische doeleinden. Voor behoud van de integriteit van onze systemen (bijvoorbeeld om hacken en het versturen van spam te voorkomen); ter ondersteuning van onze bedrijfsactiviteiten, om ons beleid en onze procedures uit te voeren; om zakelijke transacties uit te kunnen voeren, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie of overdracht van Royal Reesink activa of bedrijven, evenals overnames, faillissementen of soortgelijke gebeurtenissen; alsmede voor andere legitieme zakelijke doeleinden binnen de bestaande wet- en regelgeving.

Gebruik van gegevens op basis van uw toestemming:

Wij kunnen uw persoonsgegevens zoals hierboven vermeld in het gedeelte ‘Persoonsgegevens die wij verzamelen’ ook gebruiken om u marketingcommunicatie te sturen (zoals nieuwsbrieven, aanbiedingen, nieuws over producten en diensten) via e-mail of andere elektronische middelen, via de telefoon of via de post (zoals folders), maar we doen dit alleen wanneer u ons daar toestemming voor heeft gegeven.

U kunt uw toestemming altijd weer intrekken; zie daartoe het gedeelte ‘Uw rechten’ hieronder.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: Alle hierboven genoemde gegevens in het gedeelte ‘Persoonsgegevens die wij verzamelen’ kunnen door ons worden gebruikt om wettelijke verplichtingen na te leven, zoals het voeren van een correcte bedrijfsadministratie, het inwilligen van rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties en openbare autoriteiten, alsmede het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving en andere wettelijke verplichten.

HOE WIJ UW GEGEVENS DELEN

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende partijen:

* Databeheerders binnen de Royal Reesink Group. Uw persoonsgegevens worden gedeeld tussen de verantwoordelijke Royal Reesink-bedrijven die uw persoonsgegevens mogen verwerken zoals in dit privacybeleid staat beschreven voor interne administratieve doeleinden, beheersdoeleinden, analytische doeleinden en andere bedrijfsgerelateerde doeleinden. Uw persoonsgegevens worden door Royal Reesink-bedrijven alleen voor marketingdoeleinden gebruikt als u daar uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven. Een overzicht van de relevante verantwoordelijke Royal Reesink-bedrijven vindt u hier.

* Dienstverleners en gegevensverwerkers. Van tijd tot tijd schakelen we externe partijen in, waaronder:

o Zakelijke partners, leveranciers (zoals IT-dienstverleners) en onderaannemers om contracten uit te voeren die we met hen sluiten of om namens ons diensten te verlenen;

o Financiële instellingen;

o Leasebedrijven;

o Telemarketingbedrijven en andere advertentiebedrijven die namens ons marketingactiviteiten uitvoeren;

o Analyse- en zoekmachineaanbieders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website, zoals Google Analytics.

Om deze diensten te kunnen leveren, zullen zij persoonsgegevens namens ons inzien, ontvangen, opslaan of anderszins verwerken. Onze contracten met deze dienstverleners verbieden het gebruik van uw persoonsgegevens voor hun eigen (marketing)doeleinden. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften, nemen wij redelijkerwijs alle nodige maatregelen om te waarborgen dat derden uw persoonsgegevens afdoende beschermen en uitsluitend volgens onze instructies verwerken.

* Vertegenwoordigers. Wij leveren onze diensten rechtstreeks aan onze klanten, of via een vertegenwoordiger. Daar waar wij samenwerken met vertegenwoordigers, zijn wij genoodzaakt om uw persoonsgegevens aan hen door te geven. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, nemen wij redelijkerwijs alle nodige maatregelen om te waarborgen dat onze vertegenwoordigers uw persoonsgegevens afdoende beschermen en uitsluitend volgens onze instructies verwerken. Indien wettelijk vereist, vragen wij hiervoor eerst uw toestemming.

* Aan derden, indien dit wettelijk vereist is. Wij verstrekken uw persoonsgegevens ook wanneer deze openbaarmaking wettelijk vereist is, alsmede wanneer wij daar in het kader van onderzoeken, wettelijk voorschriften, gerechtelijke procedures, rechterlijke uitspraken of juridische processen toe worden verplicht, of om de rechten en de veiligheid van de website, onszelf of de aan ons gelieerde bedrijven te beschermen.

* Zakelijke transactie. Bovendien kunnen gegevens over onze klanten, waaronder persoonsgegevens, worden bekendgemaakt als onderdeel van een fusie, verkoop, overdracht van Royal Reesink activa, overnames, faillissementen en soortgelijke gebeurtenissen.

* Met toestemming. Wij verstrekken tevens gegevens over u aan derden, waaronder persoonsgegevens, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven of ons heeft gevraagd om dat te doen.

INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

In de meeste gevallen zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt binnen de Europese Unie. Houd er echter rekening mee dat Royal Reesink alle persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, kan verplaatsen naar, en verwerken in andere landen dan het land waar u verblijft. De wetgeving in deze landen biedt mogelijk niet dezelfde mate van bescherming voor uw persoonsgegevens. Royal Reesink en derden die voor ons werken zullen daarom trachten te waarborgen dat er voldoende bescherming wordt geboden en dat alle toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd die geldt voor een dergelijke overdracht van gegevens. Dit geldt in het bijzonder voor persoonsgegevens die naar landen buiten de Europese Economische Ruimte worden verplaatst. Dit houdt in dat we juridisch noodzakelijke contracten zullen sluiten met de ontvangers van uw gegevens, die modelcontractbepalingen bevatten zoals die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, of waar nodig met een andere toezichthoudende autoriteit.

U bent gerechtigd om alle documenten in te zien die dergelijke waarborgen regelen. Dien hiertoe een verzoek bij gdpr@royal.reesink.nl.

BEVEILIGING

Royal Reesink treft redelijke maatregelen om te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beveiligd met passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, om ze te beschermen tegen onbevoegd of onrechtmatig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of opzettelijke vernietiging, alsmede verlies.

We nemen maatregelen om de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken tot degenen die toegang nodig hebben voor één van de doeleinden die in dit privacybeleid zijn genoemd. Daarnaast leggen wij contractueel vast dat ook derden uw persoonsgegevens met dezelfde vertrouwelijkheid dienen te verwerken en daarbij de integriteit en de veiligheid van uw gegevens waarborgen.

GEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor zolang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor zij werden verzameld en verwerkt (zoals voor de duur die nodig is om klantenservice aan u te verlenen, vragen te beantwoorden of technische problemen op te lossen), tenzij een langere periode noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om ons te verdedigen tegen juridische vorderingen.

UW RECHTEN

Onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving, heeft u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft gegeven op te vragen, in te zien, te corrigeren, bij te werken, geheimhouding te vragen, de toegang te beperken en te verwijderen, en kunt u een elektronische kopie van de persoonsgegevens aanvragen voor overdracht van de gegevens naar een ander bedrijf door een e-mail te sturen naar gdpr@royal.reesink.nl met daarin uw verzoek. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Geef in uw verzoek aan welke persoonsgegevens u wilt laten veranderen of wilt laten verwijderen uit onze database, of laat ons weten welke beperkingen u wilt laten gelden voor ons gebruik van de gegevens. We zullen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek proberen te voldoen.

Houd er rekening mee dat we bepaalde persoonsgegevens wellicht moeten behouden voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties te voltooien die u bent aangegaan voordat een verzoek tot wijziging of verwijdering is gedaan.

Wanneer u zelf toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming altijd ook weer intrekken door een e-mail te sturen naar gdpr@royal.reesink.nl en een verzoek hiertoe in te dienen. Dit houdt echter niet in, dat de verwerking op basis van toestemming voor de opzeggingsdatum daarmee onrechtmatig wordt.

U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, bij voorkeur in de Europese lidstaat waar u verblijft, als u vindt dat het verzamelen en het verwerken van uw persoonsgegevens niet strookt met dit privacybeleid of in overtreding is van de toepasselijke wetgeving.

ANDERE WEBSITES

Onze websites kunnen van tijd tot tijd koppelingen bevatten naar en van websites van derden, zoals onze zakelijke partners, sociale netwerken, brancheorganisaties en relaties. Volgt u een koppeling naar een van deze websites, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hanteren waar wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dragen. Lees altijd eerst het beleid van de betreffende websites voordat u persoonsgegevens invult en verstuurt.

WIJZIGINGEN VAN HET BELEID

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Gaat het hierbij om een fundamentele verandering van de aard van het gebruik van uw persoonsgegevens of is de verandering op een andere wijze relevant voor u, dan zullen wij u hierover informeren ruim voordat de verandering daadwerkelijk ingaat.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Heeft u vragen over dit privacybeleid of over de omgang met uw persoonsgegevens in het algemeen, of wilt u gebruikmaken van uw rechten, stuur dan een e-mail naar gdpr@royal.reesink.nl en stel hierin uw vraag of doe een verzoek.

Cookie Policy Kamps de Wild

Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door Kamps de Wild BV (hierna te noemen ‘wij’ of ‘ons’). Onze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Dit cookiebeleid beschrijft welke cookies wij gebruiken, voor welke doeleinden we ze gebruiken en welke opties u heeft om deze cookies te beheren.

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen door de websites die u bezoekt. Cookies worden op grote schaal gebruikt om websites correct of effectiever te laten werken en om functionaliteiten te bieden aan bezoekers, bijvoorbeeld door de gebruiksvriendelijkheid te verhogen.

Op deze website gebruiken we alleen cookies die strikt noodzakelijk zijn om het navigeren door de website mogelijk te maken of om bepaalde basisfuncties te laten werken. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld cookies om de website beter te laten werken door uw voorkeuren op te slaan. Ook gebruiken we cookies om de werking van onze website te verbeteren zodat u een betere gebruikerservaring heeft.

Laat alle cookies ingeschakeld om deze website optimaal te kunnen gebruiken. Wilt u geen cookies gebruiken of wilt u specifieke cookies uitschakelen, dan kunt u de website nog steeds gebruiken maar zijn wellicht niet alle mogelijkheden en functies beschikbaar. Zie hieronder voor meer informatie over het beheren van uw cookies.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ WAARVOOR?

Cookies worden voor allerlei doeleinden gebruikt. Zie onze cookie tabel onderaan deze pagina als u meer wilt weten over onze eigen cookies en die van derden die wij op onze website gebruiken, waarom we ze gebruiken en hoe lang de verschillende cookies worden opgeslagen op uw computer of op uw mobiele apparaat.


COOKIES BEHEREN

Wijzig de instellingen van uw browser als u niet wilt dat onze website cookies opslaat op uw computer of uw mobiele apparaat. U kunt instellen dat er een waarschuwing wordt getoond voordat bepaalde cookies worden opgeslagen. Een andere mogelijkheid is om uw instellingen zodanig aan te passen dat uw browser weigert om het merendeel van onze cookies of specifieke cookies op te slaan.

Wilt u helemaal geen cookies accepteren, houd er dan rekening mee dat onze website wellicht niet correct functioneert. Het kan zijn dat enkele functies niet beschikbaar zijn of dat bepaalde delen van de website helemaal niet worden weergegeven.

U moet uw instellingen wijzigen voor elke browser en voor elk apparaat dat u gebruikt. De procedures voor het wijzigen van uw instellingen en cookies verschillen van browser tot browser. Gebruik zo nodig de helpfunctie van uw browser of klik op één van de onderstaande koppelingen om direct naar de gebruikershandleiding voor uw browser te gaan:

Er zijn ook softwareproducten beschikbaar die u helpen om cookies te beheren.

WIJZIGINGEN VAN HET BELEID

Ons cookiebeleid kan van tijd tot tijd veranderen. Wanneer het hierbij gaat om een fundamentele verandering waarvan u op de hoogte moet worden gebracht, of is de verandering op een andere wijze relevant voor u, dan zullen wij u hierover informeren ruim voordat de verandering daadwerkelijk ingaat.

CONTACT & VRAGEN

Mocht u vragen hebben over de cookies op onze website, neem dan gerust contact met ons op via gdpr@royal.reesink.nl en stel uw vraag.

Naam Categorie Doel Expiratiedatum
@@History/@@scroll|# Statistieken Niet geclassificeerd Oneindig
_pinterest_cm Statistieken Gebruikt door Pinterest om gebruik van hun services te meten. 1 jaar
_atuvc Marketing Werkt de teller bij van de social sharing-functies. 13 maanden
_atuvs Marketing Zorgt ervoor dat de bijgewerkte teller wordt weergegeven voor de gebruiker als een pagina wordt gedeeld met de service voor delen van sociale media, AddThis. Browsersessie
at-lojson-cache-# Marketing Gebruikt door het social sharing platform AddThis. Oneindig
di2 Marketing Niet geclassificeerd 1 jaar
IDE Marketing Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte adve 1 jaar
loc Marketing Geolocatie, die wordt gebruikt om providers te helpen bepalen hoe gebruikers die informatie met elkaar delen geografisch zijn gelegen (statusniveau). 13 maanden
ouid Marketing Niet geclassificeerd 1 jaar
uid Marketing Creëert een uniek, door een machine gegenereerd gebruikers-ID. AddThis, eigendom van Clearspring Technologies, gebruikt de gebruikers-ID om de gebruiker in staat te stellen inhoud te delen via sociale netwerken en gedetailleerde statistieken te verstrekke 1 jaar
uvc Marketing Detecteert hoe vaak de service voor het delen van sociale media, AddThis, dezelfde gebruiker tegenkomt. 13 maanden
vc Marketing Gebruikt door het social sharing platform AddThis. 1 jaar
CraftSessionId Niet geclassificeerd Niet geclassificeerd Browsersessie
TapAd_DID Marketing Gebruikt om te bepalen welk type apparaten (smartphones, tablets, computers, tv’s enz.) door een gebruiker wordt gebruikt. 2 maanden
TapAd_TS Marketing Gebruikt om te bepalen welk type apparaten (smartphones, tablets, computers, tv’s enz.) door een gebruiker wordt gebruikt. 2 maanden
SEUNCY Marketing Registreert een unieke ID die het apparaat van de gebruiker identificeert voor terugkerende bezoeken. 179 dagen
ANON_ID Marketing Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken aan de website, zoals welke pagina’s zijn geopend. De geregistreerde gegevens worden gebruikt om de interessegebieden en demografische profielen van de gebruiker te categoriseren in termen van doorverkoop voor ge 3 maanden
bkdc Marketing Registreert geanonimiseerde gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van d 179 dagen
bku Marketing Registreert geanonimiseerde gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van d 179 dagen
demdex Marketing Via een unieke ID die wordt gebruikt voor semantische inhoudsanalyse, wordt de navigatie van de gebruiker op de website geregistreerd en gekoppeld aan offline gegevens uit enquêtes en soortgelijke registraties om gerichte advertenties weer te geven. 179 dagen
dpm Marketing Niet geclassificeerd 179 dagen
jvxbksync Marketing Niet geclassificeerd 13 dagen
jvxsync Marketing Niet geclassificeerd 1 jaar
mus Marketing Niet geclassificeerd 1 jaar
NID Marketing Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 6 maanden
p.gif Marketing Niet geclassificeerd Browsersessie
@@History/@@scroll|# Statistieken Niet geclassificeerd Oneindig
bku Marketing Niet geclassificeerd 1 jaar
@@History/@@scroll|# Statistieken Niet geclassificeerd Oneindig
 

KAWECO app

De KAWECO app is een mobiele applicatie waarbij de eindgebruiker van onze machines en andere geïnteresseerde instructievideo’s kunnen bekijken. Hierbij worden enkel en alleen gegevens verzameld van de gebruikers die nodig zijn voor de werking van de applicatie. Er worden dus geen gegevens van gebruikers opgeslagen en/of verstrekt aan derden.